English

Copyright @ 2024 Piotr Jończyk

Informacje Prawne Zapraszamy do uważnego przeczytania

Definicje Jakimi pojęciami się posługujemy i co przez nie rozumiemy

ajConsulting

One Meeting Spółka z o.o.

Adres: Słomińskiego 7 | 194, Warszawa, Polska

NIP: 5252533313

KRS: 0000421457

Administrator

Administratorem Danych Osobowych jest One Meeting Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Słomińskiego 7 | 194, posługująca się marką ajConsulting, NIP 5252533313, KRS: 0000421457.

Adres Korespondencyjny

Słomińskiego 7 | 194, PL 00-195 Warszawa, Polska

Dane Osobowe

Informacje, przetwarzane przez Administratora, na podstawie których możliwa jest identyfikacja konkretnej Osoby, w sposób bezpośredni lub pośredni, na podstawie jednego lub więcej szczególnych czynników określających jej tożsamość jako jednostki fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej, w szczególności za pomocą identyfikatorów takich jak imię i nazwisko, dane o lokalizacji, czy dane kontaktowe

Osoba

Osoba fizyczna

Strona Internetowa

Serwis internetowy, udostępniony pod adresem domeny aj.com.pl wraz ze strukturą, projektem i znakami graficznymi, oraz wszelkimi opublikowanymi informacjami i materiałami, należącymi do ajConsulting

Umowa

Umowa zawarta między ajConsulting a innym podmiotem

Usługi

Usługi oferowane lub wykonywane przez ajConsulting w zakresie rekrutacji, rozwoju kompetencyjnego lub rozwoju zawodowego

Zgoda

Zgoda Osoby, której dotyczą Dane Osobowe, wyrażona dobrowolnie, świadomie i jednoznacznie w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, która pozwala Administratorowi na przetwarzanie jej Danych Osobowych

Cele Strony Internetowej Do kogo i po co kierujemy prezentowane informacje

Adresaci Strony Internetowej

Strona Internetowa przeznaczona jest wyłącznie dla Osób pełnoletnich, które są zainteresowane Usługami oraz dla Osób, których Dane Osobowe przetwarza Administrator.

Cel informacyjny

Strona Internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny na temat Usług i nie jest ani ofertą, ani poradą, ani usługą, ani umową w rozumieniu prawa.

Cel komunikacyjny

Strona Internetowa umożliwia nawiązanie kontaktu z ajConsulting.

Adres email podany na Stronie Internetowej przeznaczony jest wyłącznie dla Osób zainteresowanych Usługami oraz dla Osób, których Dane Osobowe przetwarza Administrator.

Kontakt w innych sprawach, takich jak np. oferty handlowe, należy kierować na Adres Korespondencyjny.

Usługi Kto i w jaki sposób może skorzystać z Usług

Warunki korzystania z Usług

Usługi przeznaczone są wyłącznie dla Osób pełnoletnich.

Usługi dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą są wykonane w ramach Umowy.

Usługi są bezpłatne dla Osób zainteresowanych uczestniczeniem w projekcie rekrutacyjnym lub planujących zmianę pracy.

Ochrona Danych Osobowych Co Osoba, z którą się kontaktujemy lub chcąca skontaktować się z ajConsulting, powinna wiedzieć

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest One Meeting Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Słomińskiego 7 | 194, posługująca się marką ajConsulting, NIP 5252533313, KRS: 0000421457.

Dane Osobowe Administratora podlegają ochronie Danych Osobowych.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych w sprawie Danych Osobowych jest dostępny poprzez adres email: www@aj.com.pl

Prawa Osób w zakresie Danych Osobowych

Osoba, której Dane Osobowe dotyczą, ma prawo do:

 • Uzyskania informacji o przysługujących jej prawach dotyczących Danych Osobowych
 • Cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • Żądania usunięcia jej Danych Osobowych
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych
 • Ograniczenia przetwarzania jej Danych Osobowych
 • Sprostowania jej Danych Osobowych
 • Dostępu do jej Danych Osobowych
 • Uzyskania kopii jej Danych Osobowych
 • Otrzymania potwierdzenia o przetwarzaniu jej Danych Osobowych
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Przenoszenia jej Danych Osobowych, które jest możliwe jeśli Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie Zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany
 • Uzyskania informacji o zamiarze przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, które Administrator realizuje w przypadku wystąpienia takiego zamiaru

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Cele przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe mogą być przetwarzane w kilku lub w jednym z poniższych celów:

 • Przekazania Osobie informacji o Usługach i zasadach działania ajConsulting, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, co jest wymogiem umownym
 • Udostępnienia Osobie informacji o prowadzonych projektach rekrutacyjnych przez ajConsulting, dopasowanych do oczekiwań, preferencji i kompetencji Osoby, na podstawie Zgody, co jest wymogiem umownym
 • Zaproszenia Osoby do udziału w dopasowanym projekcie rekrutacyjnym prowadzonym przez ajConsulting, na podstawie Zgody, co jest wymogiem umownym
 • Wykonania Umowy, na podstawie zawartej Umowy, co jest wymogiem umownym i wymogiem ustawowym
 • Zawarcia Umowy, lub żądania Osoby, której dotyczą Dane Osobowe przed zawarciem umowy, co jest wymogiem umownym, wymogiem ustawowym i warunkiem zawarcia Umowy
 • Uzyskania informacji o oferowanych usługach lub produktach od Osób prowadzących lub reprezentujących działalność gospodarczą, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w przypadku chęci skorzystania z tych usług lub produktów, co jest wymogiem umownym lub wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia Umowy
 • Rekrutacji współpracowników, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub Zgody, co jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia Umowy
 • Zatrudnienia współpracowników, na podstawie Zgody oraz obowiązków prawnych Administratora, co jest co jest wymogiem umownym i wymogiem ustawowym, oraz warunkiem zawarcia Umowy
 • Wypełnienia obowiązków prawnych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, co jest wymogiem ustawowym
 • Zapewnienia możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, co jest wymogiem umownym lub wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia Umowy

Przetwarzanie Danych Osobowych na podstawie Zgody, w więcej niż jednym celu, wymaga osobnej Zgody dla każdego celu.

Podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w tym:

Artykuł 6 ust. 1 lit. a
"osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów"

Artykuł 6 ust. 1 lit. b
"przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy"

Artykuł 6 ust. 1 lit. c
"przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze"

Artykuł 6 ust. 1 lit. f
"przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem"

oraz obowiązujące w Polsce i Europejskim Obszarze Gospodarczym akty prawne.

Prawnie uzasadnione interesy Administratora

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, wynikają z prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, która obejmuje oferowanie Usług, wykonywanie Usług, pozyskiwanie informacji o istniejących na rynku usługach lub produktach, rekrutację współpracowników, zatrudnienie współpracowników, wypełnienianie obowiązków prawnych oraz dochodzenie roszczeń i obronę przed roszczeniami.

Konsekwencje niepodania Danych Osobowych

Niepodanie Danych Osobowych, niezbędnych do realizacji konkretnego celu, może skutkować brakiem możliwości realizacji tego celu, w tym brakiem dostępu do informacji o Usługach, brakiem możliwości skorzystania z Usług, brakiem możliwości zawarcia Umowy lub jej realizacji, brakiem możliwości wypełnienia obowiązku prawnego.

Czas przetwarzania Danych Osobowych

Okres przechowywania Danych Osobowych zależy od celu, w jakim Dane Osobowe są przetwarzane, zgodności Danych Osobowych z celami, ich prawidłowości, a także od wykonania praw przez Osobę, której Dane Osobowe dotyczą oraz aktualnych przepisów prawa.

Dane Osobowe przetwarzane na podstawie Zgody, mogą być przetwarzane do czasu wycofania Zgody lub zrealizowania Usługi.

W przypadku kontaktu w celu przekazania Osobie informacji o Usługach i zasadach działania ajConsulting, Dane Osobowe Osoby przetwarzane są do czasu wniesienia sprzeciwu przez tę Osobę.

Kategorie Danych Osobowych

Kategorie, którym podlegają Dane Osobowe, są zależne od celu w jakim są przetwarzane, przepisów prawa oraz od Osoby, która je przekazuje.

Dane Osobowe, przetwarzane na podstawie Zgody, mogą się zawierać w kategoriach: Imię i nazwisko, Dane kontaktowe, Lokalizacja, Wykształcenie, Doświadczenie zawodowe, Certyfikaty, Kompetencje, Referencje, Oczekiwania rekrutacyjne, Preferencje zawodowe, lub wykraczać poza te kategorie, w zależności od zakresu udostępnionych przez Osobę Danych Osobowych.

Dane szczególne

Administrator nie może przetwarzać, nie przetwarza, ani nie prowadzi działalności wymagającej przetwarzania danych szczególnych, występujących również pod nazwą danych wrażliwych, związanych ze zdrowiem, genetyką, biometrią, seksualnością lub orientacją seksualną, pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub światopoglądowymi, przynależnością do związków zawodowych, czy karalnością.

Osoba, która przekazuje swoje Dane Osobowe nie powinna podawać danych szczególnych, jeśli chce, aby jej Dane Osobowe były przetwarzane przez Administratora.

Kategorie odbiorców Danych Osobowych

Administrator może przekazać Dane Osobowe Osoby do odbiorcy, który jest:

 • Klientem, dla którego ajConsulting realizuje Usługi na podstawie Umowy
 • Kandydatem, który korzysta z Usług ajConsulting
 • Współpracownikiem ajConsulting
 • Dostawcą, który realizuje usługi dla ajConsulting
 • Podmiotem uprawnionym na podstawie przepisów prawa

Przekazywanie Danych Osobowych

Dane Osobowe mogą zostać przekazane do wybranych odbiorców w zależności od celu, w jakim są przetwarzane oraz przepisów prawa.

Dane Osobowe przetwarzane celu realizacji Usługi lub wykonania Umowy mogą zostać przekazane stronom, dla których wykonywana jest Usługa na podstawie wyrażonej Zgody na przekazanie.

Dane Osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej tylko i wyłącznie na podstawie Zgody oraz wcześniejszego poinformowania Osoby wyrażającej Zgodę o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony, lub o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach, oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.

Dane Osobowe są przetwarzane na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie profiluje Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany.

Profilowanie

Administrator dokonuje całościowej oceny Danych Osobowych Osoby, dla której wykonuje Usługę, w celu jak najlepszego wykonania Usługi dla tej Osoby.

Dziękujemy za zapoznanie się z Informacjami Prawnymi ajConsulting